Certifikat och miljövarudeklarationer

Certifikat, miljövarudeklarationer & intyg om överensstämmelse med EG deklarationer

Ruuuki är certifierat enligt ledningssystemstandarderna ISO 9001 och 14001. År 2010 omfattade dessa certifieringar 99 % av vår produktion. (2009:98%)

I enlighet med ledningssystemen har vi identifierat våra processer och våra miljöaspekter och med detta som utgångspunkt har vi satt våra mål och beslutat åtgärder för att nå dessa mål. En annan viktig del i miljöledningen är att identifiera gällande lagar och förordningar och se till att vi följer dessa. Att identifiera och utveckla intressenters behov är också viktigt vid kvalitets- och miljöledning. 

För att säkerställa att vår verksamhet och vårt ledningssystem ständigt förbättras genomför vi regelbundet interna och externa revisioner. Vid dessa revisioner fastställs hur väl ledningssystemet uppfyller ställda krav. Dessutom genomför högsta ledningen regelbundna genomgångar av ledningssystemet för att fastställa att beslutade mål uppnås.

Samtliga ISO-certifikat och intyg (engelska)

Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer finns för Ruukkis vanligaste stålprodukter.
Dessa deklarationer baserar sig på principerna i standarderna ISO 14020 och ISO14040 och innehåller information om förbrukning av råvaror, energiförbrukning och utsläpp som uppstår vid produktionen. Dessutom finns information om återvinningsbarhet och säkerhetsinformation för produkterna.

Se samtliga miljövarudeklarationer (engelska)